UKKNJA
English

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Rekrutacja UKKNJA

Zostań studentem UKKNJA - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJA

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJA » Studenci » Informacje dla nowo przyjętych studentów w roku akademickim 2017/2018 » Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2017/2018

Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2017/2018

2017-07-01

 

Informacje dla nowo przyjętych studentów UKKNJA w roku akademickim 2017/2018

(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych)

 

Uprzejmie informujemy, że każdy student UKKNJA - niezależnie od roku studiów – JEST ZOBOWIĄZANY przed początkiem każdego roku akademickiego zapisać się w semestrze zimowym w danym roku akademickim do wybranej przez siebie grupy zajęciowej. W ten sposób zapisy do grup decydują o przydziale do jednej grupy zajęciowej na wszystkie obowiązkowe zajęcia na specjalności głównej „nauczanie języka angielskiego”.  Na semestr letni student zostaje przepisany automatycznie.

Każdy  nowo przyjęty student UKKNJA jest zobowiązany zapisać się na:

1.      zajęcia specjalności głównej – „Nauczanie języka angielskiego” (rejestracja tylko dla studentów studiów stacjonarnych)

2.      oraz zajęcia specjalności dodatkowej -  tylko "Historia i społeczeństwo".
(rejestracja zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych zaocznych)

3. oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie. Zgodnie z programem studiów dla nowo przyjętych  studentów, zamieszczonym poniżej, w semestrze zimowym 2017/18 za min. 1 ECTS

Nowo przyjęci studenci specjalności dodatkowych: Nauczanie języka francuskiego
i nauczanie języka niemieckiego nie zapisują  się na specjalność dodatkową - zostaną przypisani do odpowiednich grup językowych przez Kierownika UKKNJA na podstawie wyników testu poziomującego;

Harmonogram rejestracji:

18.09.2017 r. - 24.09.2017 r. – I tura, start godz.21.30

25.09.2017 r. - 28.09.2017 r. – II tura – giełda grup, start godz.21.30

Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/

Instrukcje: http://usosownia.uw.edu.pl/node/108

UWAGA!

Przed przystąpieniem do zapisów prosimy o: 
- sprawdzenie działania hasła logującego do systemu (hasło wygenerowane przy rejestracji do IRK), a w razie problemów   kontaktowanie się z sekretariatem UKKNJA
- zapoznanie się z aktualną wersją planu zajęć, który znajduje się na stronie Kolegium
w zakładce studenci/plany zajęć.

===============================

Prosimy również, zgodnie z zaleceniem Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. Jolanty Choińskiej-Mika zapoznanie się z: 

- Wykazami przedmiotowymi:

- studia stacjonarne [zobacz]

 - studia niestacjonarne zaoczne [zobacz].

- Szczegółowymi zasadami studiowania [zobacz]

- Regulaminem Studiów na UW [zobacz]

 ===========================

Harmonogram Dni Adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w roku akademickim 2017/2018 [zobacz]

===========================

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 kwietnia 2007 każdy student powinien posiadać i posługiwać się uniwersyteckim adresem e-mail (nazwa@student.uw.edu.pl).

===========================

Bardzo prosimy nowo przyjętych studentów o nierejestrowanie się na lektoraty na roku pierwszym.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z programem studiów każdy student UKKNJA jest zobowiązany do zaliczenia czterech semestrów lektoratu po 60 godzin na drugim i trzecim roku studiów.

===========================

OPŁATY

 

Wszyscy studenci UKKNJA , którzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia (czesne, powtarzanie, warunki) dokonują opłaty za studia jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb.  Przewodnik dotyczący płatności dostępny jest na stronie www.ukknja.uw.edu.pl/studenci/opłaty). Opłaty za studia można dokonać maksymalnie w trzech ratach w semestrze. W tym celu należy wybrać plan ratalny w systemie USOSweb. Wyboru planu ratalnego na rok akademicki 2017/2018 należy dokonać w terminie:  25-29.09.2017. Niedokonanie wyboru planu ratalnego powoduje konieczność wniesienia opłaty za semestr w całości. Termin wniesienia opłaty w całości za semestr zimowy 2017/2018 oraz pierwszej raty upływa 30.09.2017. Jednocześnie informujemy, że za nieterminowe uiszczenie opłat za studia system nalicza odsetki ustawowe (13 % w skali roku).